PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

D’acord amb la legislació vigent sobre protecció de dades de caràcter personal (Reglament UE 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 i la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal) AGUSTIN MESTRE S.A. es compromet al compliment de la seva obligació de secret respecte a les dades de caràcter personal facilitades pels usuaris i al deure de tractar-los amb confidencialitat. Així, adoptarà les mesures necessàries per evitar-ne la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

Les dades personals recollides seran objecte de tractament automatitzat i incorporades als corresponents fitxers automatitzats per AGUSTIN MESTRE S.A., el qual serà l’encarregat del seu tractament.

1.- Registre al Club Mestre i autorització pel tractament de les dades personals

AGUSTIN MESTRE S.A. proporcionarà als usuaris els recursos tècnics adequats per tal que, amb caràcter previ a l’entrega de les dades personals, puguin accedir a aquest avís sobre la Política de Protecció de Dades de Caràcter Personal o a qualsevol altra informació rellevant. També hauran de prestar el seu consentiment per tal que AGUSTIN MESTRE S.A. procedeixi al tractament automatitzat de les dades personals dels usuaris.

Al registrar-se al club Mestre autoritza expressament a AGUSTIN MESTRE S.A. a dur a terme, a partir de la informació rebuda, els següents tractaments:

 1. La recollida i el tractament automatitzat de les dades personals té com a finalitat la gestió, prestació, presentació d’informació, ampliació i millora dels serveis sol·licitats en cada moment per l’usuari i el seguiment de consultes plantejades pels usuaris, així com l’adequació d’aquests serveis a les preferències i gustos dels usuaris.
 1. L’enviament de comunicacions electròniques es durà a terme a través del correu electrònic, missatges SMS o bé mitjançant el servei de missatgeria propi d’AGUSTIN MESTRE S.A. En aquests comunicats s’informarà de notícies, promocions, activitats, alertes i altra informació relacionada i derivada de la pròpia activitat comercial d’AGUSTIN MESTRE S.A.
 1. Així mateix, té com a finalitat l’estudi quantitatiu i qualitatiu de les visites i de la utilització dels serveis per part dels usuaris, el disseny de nous serveis relacionats amb els serveis propis d’AGUSTIN MESTRE S.A. i les seves actualitzacions i l’enviament per mitjans tradicionals i electrònics d’informació tècnica i operativa. És a dir, aquella relacionada amb els paràmetres concrets seleccionats per l’usuari al Formulari de Subscripció, formularis d’enquestes o informació comercial o publicitària sobre els productes i serveis oferts per AGUSTIN MESTRE S.A. o tercers COL·LABORADORS.

Les respostes a les preguntes sobre dades personals que apareixen assenyalades al Formulari de Subscripció amb un asterisc (*) són de caràcter obligatori.

Els usuaris consenten expressament el tractament d’aquestes dades personals per AGUSTIN MESTRE S.A. en els termes de la present Política de Protecció de Dades de Caràcter Personal. En cap cas AGUSTIN MESTRE S.A. utilitzarà les dades personals dels usuaris per a fins diferents dels anteriorment mencionats.

L’usuari no queda obligat a rebre la mencionada publicitat ni els formularis d’enquestes, assenyalant-ho així al Formulari de Subscripció als serveis oferts per AGUSTIN MESTRE S.A., o mitjançant comunicació a la direcció de correu electrònic info@agustimestre.com

2.- Finalitat del tractament i termini de conservació de les dades.

La finalitat del tractament de les dades serà exclusivament comercial per tal de facilitar la comunicació entre AGUSTIN MESTRE S.A. i els seus clients.

Les dades personals seran conservades mentre es continuï registrat com a usuari, excepte que per imperatiu legal calgui conservar-les per un termini superior, sense perjudici del degut bloqueig.

3.- Cessió de dades personals dels usuaris a tercers.

AGUSTIN MESTRE no cedirà les dades personals dels usuaris que es recullen a través del WEBSITE o establiments de venda a tercers sense el consentiment exprés de l’usuari per fer-ho. AGUSTIN MESTRE S.A. oferirà prèviament a l’usuari la possibilitat d’acceptar o no aquesta cessió.

No obstant això, AGUSTIN MESTRE S.A. podrà cedir, en el seu cas, les dades personals dels usuaris a la resta de societats d’AGUSTIN MESTRE S.A. amb les mateixes finalitats que s’han indicat per a la recollida de les dades personals per part d’AGUSTIN MESTRE S.A. amb relació amb els seus respectius productes i serveis. Es garanteix en tot cas la confidencialitat en el tractament automatitzat de les dades de caràcter personal i aplicant-se el que es disposa en la present Política de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

Per a qualsevol dubte al respecte, l’usuari podrà posar-se en contacte amb AGUSTIN MESTRE S.A. mitjançant comunicació a la direcció de correu electrònic info@agustimestre.com o bé per correu postal dirigit a AGUSTIN MESTRE S.A. carretera LL-11 km. 11 25001 Lleida.

Tanmateix, les condicions de contractació aplicables a certs serveis contractats en aquest WEBSITE poden requerir el consentiment de l’usuari sobre la cessió de les seves dades a tercers COL·LABORADORS o no amb la prestació del servei contractat.

L’usuari consent que s’utilitzarà la informació de les seves dades personals quan així sigui requerit per les Autoritats administratives competents o per mandat judicial.

4.- Exercici dels drets.

L’usuari podrà exercir en tot moment els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició sobre les seves dades personals que obrin als fitxers d’AGUSTIN MESTRE S.A., sol·licitant-ho per qualsevol mitjà que deixi constància del seu enviament i recepció. Per exercir els seus drets podrà dirigir-se a la direcció: AGUSTIN MESTRE S.A. Carretera LL-11 km. 11 25001 Lleida, per escrit o mitjançant correu electrònic dirigit a info@agustimestre.com

AGUSTIN MESTRE S.A. manté els nivells de protecció de les seves dades personals conforme a les exigències requerides legalment i ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades que vostè faciliti a AGUSTIN MESTRE S.A., sense perjudici que les mesures de seguretat a Internet no siguin inexpugnables.

AGUSTIN MESTRE S.A. es reserva la facultat de modificar la present Política de Privacitat per adaptar-la a les novetats legislatives, jurisprudencials o d’interpretació de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d’interpretació dels termes que conformen aquest Avís Legal, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis del present Portal, serà la llei espanyola.

Els usuaris del Club Mestre tenen dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de dades (AEPD), autoritat competent en matèria de protecció de dades, a través de la seva seu electrònica (https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/) o per escrit dirigit a C/. Jorge Juan, 6, 28001-Madrid.

Per a la resolució de qualsevol conflicte que pugui sorgir amb ocasió de la visita al Portal o de l’ús dels serveis que en ell es puguin oferir, AGUSTIN MESTRE S.A. i l’usuari acorden sotmetre’s als Jutges i Tribunals de Lleida, sempre que el mateix estigui situat al territori espanyol.

Condicions generals del Club Mestre

Tots el membres del Club Mestre, que és propietat d’Agustín Mestre S.A., es regiran per les clàusules següents:

 1. La base de dades dels titulars del Club estaran enregistrades a l’Agència de Protecció de dades. Els membres del Club tenen el dret d’accés, cancel·lació i rectificació de les seves dades, sempre que s’adrecin per escrit a Agustin Mestre S.A. carretera Ll-11, Km. 11  25001 LLEIDA.
 2. Les dades personals lliurades per ser del Club Mestre, s’utilitzaran per a comunicar als socis de forma telemàtica o be física (fulletons) promocions, ofertes, activitats i esdeveniments que cregui convenient Agustin Mestre S.A.
 3. Els col·lectius, les entitats i les empreses no podran formar part del Club, ja que aquest va dirigit exclusivament a clients particulars i a clients finals.
 4. Descomptes de benvinguda:

Una vegada omplert el formulari d’inscripció al Club Mestre, es rebran per e-mail dos vals de descompte del 10% directe, un per ser utilitzat en compres físiques a la botiga de Lleida i un altre per compres a la botiga online agustimestre.com. Són vals descompte intransferibles, ja que només la persona registrada com a soci podrà fer-ne ús. Tenen un validesa de 30 dies. Una vegada aquest termini quedi esgotat, no es podran fer servir.

5. Promocions i descomptes exclusius:

Durant l’any, els socis del Club Mestre aniran rebent per e-mail ofertes i promocions exclusives per a membres. Seran promocions especials intransferibles, on només la persona registrada com a soci podrà fer-ne ús. Aquestes ofertes tindran una caducitat que s’informaran convenientment cada cop que s’emetin.

6. Llistes d’aniversari:

Els socis que ho desitgin podran obrir una llista d’aniversari per als seus fills, amb les condicions següents:

 1. Promoció valida només en compres físiques a la botiga de Lleida.
 2. S’entén llista d’aniversari a les diferents aportacions en metàl·lic fetes físicament a la botiga, per varies persones a compte i en benefici de la família del nen/nena que celebra l’aniversari.
 3. Tant el producte escollit com les aportacions en metàl·lic, queden a lliure elecció per la persona que obre la llista d’aniversari.
 4. Una vegada completada la llista d’aniversari, es lliurarà a la persona que al seu moment va obrir la llista.
 5. L’import total de la llista d’aniversari es bescanviarà per producte de joguines i en cap cas és lliurarà en metàl·lic.
 6. Mestre regalarà al nen/a que celebri l’aniversari un producte de la secció de joguines per valor del 10% de l’import total de la llista d’aniversari. En cap cas es lliurarà en metàl·lic. També s’oferirà un descompte especial del 25% en la secció d’articles de festa (espelmes, gots, plats, garlandes, globus…) per fer-lo efectiu en una sola compra i al moment de tancar la llista d’aniversari. 
 7. Agustin Mestre S.A. es reserva el dret de modificar en qualsevol moment les condicions generals o parcials del Club.
 8. L’adhesió al Club emplenant el formulari d’inscripció implica la lectura, la comprensió i l’acceptació de les condicions generals descrites en aquest document.
Close Menu